Politika jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce

Společnost FANS, a s. považuje za prvořadý úkol trvalé uspokojování požadavků a potřeb zákazníků, konečných uživatelů i našich partnerů. K tomu přijala zásadu trvalého zlepšování jakosti u svých produktů nejen v oblasti technické, ale rovněž s příznivými výsledky pro zákazníka v oblasti ekonomiky jejich provozování. Strategií firmy je být stále nablízku zákazníkovi, nabízet produkty „šité na míru“ a řešit všechny jeho potřeby v této oblasti. Záměrem je být vyhledávaným obchodním partnerem a spolehlivým dodavatelem.

FANS, a.s. disponuje vlastním návrhem a vývojem, současně aktivně sleduje nové poznatky vědy a výzkumu, spolupracuje s výzkumnými ústavy i ČVUT a snaží se získané poznatky aplikovat ve svých produktech a neustále rozšiřovat sortiment nabízených produktů a služeb.

Konečné výsledky FANS a.s. jsou společným dílem jejích pracovníků, pro které vytváří vhodné podmínky tvůrčího klimatu. Ten patří k nezbytným podmínkám rozvoje společnosti a neustálému zvyšování jakosti produkce. Společnost se svým individuálním přístupem ke každému pracovníkovi a pracovním skupinám snaží zvyšovat kvalifikaci, která je základním kamenem pro zajišťování potřeb našich zákazníků. Rozvíjí týmovou práci a posiluje odpovědnost všech zaměstnanců za kvalitu produktů.

Společnost FANS, a.s. přednostně spolupracuje s prověřenými dodavateli a dbá na to, aby veškeré nakupované materiály, subdodávky a služby odpovídaly přijatým zásadám řízení jakosti. U dodavatelů a subdodavatelů se snaží zlepšovat systém jakosti jejich pravidelným hodnocením a výběrem. 

FANS, a.s. zavedla a neustále zlepšuje systém řízení jakosti, jehož cílem je dosahování vysoké úrovně jakosti a spolehlivosti našich výrobků a služeb. Strategickým cílem společnosti je stát se lídrem na trhu v rámci středoevropského a východoevropského teritoria a významným partnerem asijské a africké části světa. Proto vylepšuje jak vlastní systém ISO 9001, tak organizační strukturu společnosti a zároveň i hodnocení od svých zákazníků. Nejnověji i dalšími Certifikáty na svařování ocelových konstrukcí a Osvědčením o shodě řízení výroby.

Společnost FANS, a.s. je společnost s pozitivním přístupem k životnímu prostředí a bezpečnému pracovnímu prostředí. Je si vědoma zodpovědnosti k zachování životního prostředí pro budoucí generace a k zajištění bezpečného pracovního prostředí. Každoročně vynakládá značné finanční prostředky na ochranu životního prostředí jak z vlastních zdrojů, tak z dotačních prostředků/programů. Proto zavedla a neustále zlepšuje systém ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

V rámci minimalizace dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a jejich prevenci, k zajištění bezpečného pracovního prostředí se FANS, a.s. zavazuje k:

  • dodržování relevantních právních předpisů, směrnic a jiných požadavků
  • stanovení cílů a zpracování programů k jejich zajištění
  • neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí
  • prevenci vzniku úrazů a nemocí z povolání
  • provádění podnikatelských aktivit způsobem, který chrání bezpečnost a zdraví zaměstnanců, obchodních partnerů a okolí společnosti
  • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevenci rizik
  • používání snadno odbouratelných, a tím k přírodě šetrných prostředků ve výrobě
  • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti

Vedení společnosti FANS, a.s. se zavazuje k zajištění plnění této politiky jakosti. Politika životního prostředí a politika bezpečnosti práce je závazkem všech zaměstnanců naší společnosti.

Ing. Peter Singhoffer
místopředseda představenstva